Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury w Dukli
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Statut
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Statut

UCHWAŁA NR XXXIV/220/13

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

 

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Dukli

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.„h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,

poz 594) i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz.406) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Ośrodkowi Kultury w Dukli statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania

statutu Ośrodkowi Kultury w Dukli, zmieniona uchwałą Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 grudnia

2010 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Dukli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/220/13

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

Statut Ośrodka Kultury w Dukli

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Kultury w Dukli zwany dalej "OK" jest samorządową instytucją kultury utworzoną na

podstawie uchwały Nr VIII/47/95 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 marca 1995 roku w sprawie reorganizacji

działalności kulturalnej prowadzonej przez Miasto i Gminę Dukla i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r.,

poz.406),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),

3) ustawiy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594),

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. OK działa na terenie Gminy Dukla oraz może działać w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Siedziba OK mieści się w Dukli, przy ul. Kościuszki 4.

3. Organizatorem OK jest Gmina Dukla, a bezpośredni nadzór sprawuje w imieniu Rady Miejskiej w Dukli,

Burmistrz Dukli

4. OK posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez

Organizatora.

 

Rozdział 2.

Cel i przedmiot działania

§ 3. 1. Misją OK jest kształtowanie świadomych odbiorców i twórców kultury na terenie Gminy Dukla.

2. Przedmiotem działalności OK jest rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy

Dukla i innych osób oraz dbałość o zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

§ 4. 1. W dziedzinie kultury OK realizuje w szczególności zadania w zakresie:

1) edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez upowszechnianie kultury w szerokim jej aspekcie,

2) rozpoznawania, rozbudzania oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych z uwzglęnieniem wszystkich grup

społecznych,

3) promowania i twórczego rozwoju młodych talentów,

4) promowania i stwarzania możliwości rozwoju ruchu turystycznego istniejącego na terenie Gminy Dukla,

5) dbałości o wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans dostępu do dóbr i usług kultury,

6) tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego,

7) popularyzacji i promocji twórczości teatralnej, muzycznej, malarskiej, filmowej,

8) organizowania spektakli, koncertów, wystaw, festiwali, konkursów i innych imprez kulturalnych,

9) prowadzenia kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

10) organizowania ruchu artystycznego poprzez tworzenie zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych

i innych,

11) inicjowania wspólnych przedsięwzięć z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci

i młodzieży,

12) współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami kultury

w dziedzinie upowszechniania kultury,

13) dbałości o wzrost uczestnictwa i wyrównywanie szans dostępu do dóbr i usług kultury,

14) dbania o spuściznę regionu i kultywowanie jego historii oraz podnoszenie świadomości lokalnej,

15) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury,

16) prowadzenia działalności edukacyjnej i wydawniczej

17) promocji regionu,

18) innym niż kulturalna.

2. OK prowadzi inną działalność niż kulturalna w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej, a w szczególności:

1) wynajem sal i pomieszczeń,

2) wynajem sprzętu,

3) organizowanie imprez komercyjnych.

4) sprzedaży.

 

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 5. 1. Dyrektor zarządza OK i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora OK powołuje i odwołuje Burmistrz Dukli.

3. Organizację wewnętrzną OK ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

Rozdział 4.

Zasady gospodarki finansowej

§ 6. OK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu działalności

zatwierdzonego przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji przyznanej przez Organizatora.

§ 7. 1. Działalność OK jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowej, z wpływów uzyskiwanych

z prowadzonej działalności, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, dobrowolnych wpłat i darowizn

otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. OK może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za świadczone usługi, a wpływy

przekazać na cele statutowe.

3. OK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach,

a dochód przeznaczyć na zadania statutowe.

4. Wynagrodzenie dla pracowników OK ustala Dyrektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. OK może tworzyć z zysku oraz innych śrdoków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne, fundusz

załogi z przeznaczeniem na nagrody indywidualne dla pracowników..

 

Rozdział 5.

Mienie OK

§ 8. 1. Mienie OK stanowią ruchomości i nieruchomości:

1) komunalne, oddane do korzystania przez Organizatora,

2) nabyte przez OK

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 9. Statut OK nadaje Rada Miejska w Dukli, która może dokonać zmian w formie właściwej dla jego nadania.data wytworzenia2018-07-05
data udostępnienia2018-07-05
sporządzone przezWalaszczyk-Faryj Małgorzata
opublikowane przezMałgorzata Walaszczyk-Faryj
ilość odwiedzin120
rejestr zmianzobacz »
Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla, tel.: 13 43 300 25, fax: , osrodekkultury@dukla.pl, www.ok.dukla.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@